Deterjanlar, Kimyasal Maddeler, Kozmetikler ve Vücut Bakım Ürünleri HASTALIKLARIN SEBEPLERİ

Deterjanlar, Kimyasal Maddeler, Kozmetikler ve Vücut Bakım Ürünleri HASTALIKLARIN SEBEPLERİ
Mikropların insan hayatında büyük rolü vardır. Mikroplar havayı, suyu temizler,- zenginleştirir ve toprağın verimliliğini sağlar. Mikroplar ölü in¬san, hayvan ve bitkileri çürüterek dünya yüzeyini temizler. İnsanların ve hayvanların derilerini-kıllannı ve bitkileri temizler,- bütün canlıları çeşitli hastalıklardan korur,- dünyadaki yaşam sürecini dengeler. Her bir çeşit mik¬robun vazifesi o kadar net, o kadar İnce ve farklıdır ki, insanlar bunları as¬la beceremez. Mikroplar o kadar önemli varlıklardır ki, tamamı aniden yokolsa, dünya hayatı bazı alimlere göre sadece 15-20 dakika, bazılarına göre 1 saat sonra sona ererdi. Biyologlar “Melek dediğimiz varlıklar belki de mikroplardık’ demektedir. Bugün mikroplara 3 yönden birden acımasız-ca hücum edilmektedir:
1. Antibiyotik, sülfanilamid gibi antimikrobiyal maddeler, sterilizasyon İşlemleri, deterjanlar ve tarım ilaçları mikroplan direkt öldürür veya çoğal-masını durdurur.
2. Yağların hidrojenize edilmesi, besinlere katılan koruyucu katkı mad-deleri ve aromalar besinlerin yapısını bozarak mikropların yiyemeyeceği hale getirir,- beslenme ve çoğalmalarını engeller.
3. Mikroplara karşı açılan en tehlikeli ve kapsamlı savaş nanoteknoloji ve gentoknolojisi ürünü maddelerle yapılmaktadır. Bu şekilde mikroplar hem besinden mahrum edilerek, hem de doğrudan öldürülerek yokedilir.

Ancak mikroplara karşı açılan bu amansız savaş mikroplardan çok insan¬lara zarar vermiştir. Tuz ruhu, çamaşır suyu, bulaşık detetjanı, yağ çözücü, lavabo açıcı, çamaşır deterjanı, leke giderici, beyazlatıcı, yumuşatıcı ve benzerleri organik kalıntı ve mikroplan nasıl anında eritip yok ediyorsa, akciğer ve beyin hücrelerini de aynı düzeyde, Üstelik doğrudan etkilemek¬tedir. Solunum yoluyla vücuda kanşan deterjanlar beyin damarlanm, akci¬ğerlerdeki bronştan ve alveolleri eritir, yıpratır, şişirir ve kana kanşır. Kan dolaşımı bozuklukları, damar deformasyonları, MS, alzheimer gibi ağır be¬yin hastalıklarına; akciğer, karaciğer, böbrek hastalıklarına ve ayrıca kısır¬lığa yol açar.
Kimyasal deterjanlara alternatif olarak sunulan, gen teknolojisi yönte-miyle üretilen; “tamamen doğal” ve “sağlıklı” olduğu iddia edilen, hatta suyu çiçeklere döküldüğünde onları coşturan bitkisel kökenli deterjanlar kimyasal deterjanlardan daha tehlikelidir. Bunlar mutasyonlara ve kansere sebep olabilir.
Bu temizlik maddelerini kullanan insanlar cansız, halsiz, uyuşuk, hormon dengesi bozulmuş, hafızası zayıflamış, şuuru bulanık, düşüncesi bozuk, mutsuz, depresif, rengi toprak rengi veya kanı çekilmiş gibi, saçları kınk ve seyrek, tırnaklan gri veya mordur. Böyle olması doğaldır, çünkü bu rahatsızlıklar, Allah’ın hizmetimize verdiği, yalnızca vazifesini yerine getir¬meye çalışan varlıkları, yani mikropları, vazifeleri başında öldürmenin kar¬şılığıdır.
Deterjanlar, sadece çamaşır makinalarında, minimal miktarda kullanıla¬bilir. Makinaya deterjan koyarken burun bir bezle kapatılıp muhafaza edil¬meli, yıkama bittikten sonra ek durulama yapılmalıdır. Elle yıkamada ve ev temizliğinde sadece parfümsüz, boyasız, doğal sabun veya arap sabunu ve tel, kil, kum gibi mekanik temizleyiciler kullanılabilir. Vücut ve elleri yıkar¬ken her defasında sabunlamak şart değildir. Cildin üzerinde yaşayan, cildin sağlığını korumakla görevli mikroplar, bu işi bizden daha iyi yaparlar. Biz olur olmaz sabun kullanarak, bu mikropların görevini aksatmış oluruz.
Aslında, su ve topraktan daha iyi temizleyici yoktur. Çünkü bizi ve or-tamımızı kirleten herhangi bir madde veya mikroplar değil, negatif enerji-dir. Negatif enerjiyi kıran da deterjan değil, temiz su ve topraktır.
Yeryüzündeki bütün canlılar yani insanlar, hayvanlar ve bitkiler havaya, suya ve toprağa atık bırakır. Ekolojik sistem bu atıkları dönüştürmek ve fay¬

dalı hale getirmek için mükemmel bir şekilde yaratılmıştır. Ekolojik denge-nin bozulmadığı bölgelerde veya insanların girmediği bir ormanda rahat-sızlık veren herhangi bir atık görmek mümkün değildir.
İnsan veya hayvan cesedine ilk önce böcekler ve sinekler gelir. Onlar kendilerine ait rızkı tüketir, cesedi sonraki varlıklar için hazırlayarak çeki-lirler. Sonra kurtlar gelir, aynı şekilde kendilerine ait rızkı tüketip, cesedi bakteriler İçin uygun hale getirip çekilirler. Son işlemi ise bakteriler yapar ve cesetten geriye kemiklerin dışında bir şey bırakmazlar. Dünya yüzeyi cesetlerden ve ölü organizmalardan bu şekilde temizlenir.
Çağdaş İnsan yiyecek, içecek ve vücut bakım ürünlerindeki koruyucu¬larla, kullandığı kimyasal ilaçlarla adeta kendini mumyalamıştır. Bu yüzden son yıllarda Avrupa’da bazı mezarlardaki cesetler, çürümeden olduğu gibi duruyor. Çünkü böcek, sinek ve bakteriler artık cesetleri çürüterek toprağa kanştıramıyor. Doğal alanları da kirleten koruyucu katkı maddeleri ve ilaç¬lar yüzünden bir süre sonra hayvanların cesetleri de çürümez hale gelecek¬tir.
Diğer taraftan böcek, sinek ve bakterilere karşı kullanılan kimyasallar ekolojik dönüşümü sağlayan bu vazifeli yaratıkların nesillerini tüketmekte-dir. Bu durum devam ettiği sürece, biyolojik çevrim yavaşlayacak; bazı bö-cek, sinek ve bakterilerin nesli yok olacak, dünya ölü bataklığına dönüşe¬cek ve ekolojik kıyamet kaçınılmaz olacaktır.
Demek ki, deterjan, tartm İlacı, antibiyotik ve katkı maddelerini kulla-nan insan “ekolojik kıyamet”i bizzat kendi elleriyle hazırlamaktadır

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here